Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Protocollen en checklists

Protocol heropening vo-scholen

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni, het definitieve protocol voor het volledig openen van het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Zodat alle scholen per 1 juli verantwoord open kunnen.

In het protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die opgevolgd dienen te worden en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol.

Het definitieve protocol volledig openen voortgezet onderwijs is te vinden op de website van de VO-raad, evenals de Q&A met veelgestelde vragen.

Protocol lichamelijke opvoeding

Volgens het Protocol heropening Lichamelijke Opvoeding (LO) in het VO/PrO mag er tot het einde van het schooljaar (juli 2020) alleen buiten worden lesgegeven. Het is dus niet toegestaan om binnen (in een gymzaal of sporthal) les te geven.

Het protocol, de veelgestelde vragen en een schematisch overzicht van leerlijnen die buiten gegeven kunnen worden vind je op de website van het KVLO.

Andere richtlijnen in het protocol:

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, RIVM en de VO-raad.

Servicedocument voor besturen

Het servicedocument 1.0 van het ministerie van OCW bevat handvatten die schoolbesturen kunnen gebruiken ter voorbereiding op het opstarten van het onderwijs na de zomervakantie. 

Aan het einde van de zomervakantie komt er een versie 2.0, waarin de beschreven onderwerpen verder worden uitgewerkt en waarin wordt besproken hoe te handelen bij een mogelijke nieuwe uitbraak.

Handreiking vervoer

Het is de bedoeling dat zo min mogelijk leerlingen na de heropening van de scholen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Op de website van de VO-raad vind je een handreiking voor het vervoer van leerlingen naar school.

Ook is er een enquête die je als school kunt gebruiken voor de inventarisatie van het OV-gebruik door je leerlingen. Je kunt het formulier dupliceren. Daarvoor heb je wel een Microsoft Office-account nodig.

Handreiking uitvoering diplomering examenjaar

De uitslagbepaling en diplomering gaan dit schooljaar anders dan we gewend zijn. Daardoor bestaat er een risico op bezwaren en eventueel geschillen met een leerling over de uitslag en diplomering. De VO-raad heeft daarom de Handreiking uitvoering diplomering examenjaar 2019-2020 opgesteld.

Gespreksleidraad keuzes curriculum

De afgelopen maanden zijn scholen – door het afstandsonderwijs – gedwongen om goed na te denken over de inhoud van het onderwijsprogramma. Wat zijn – in deze bijzondere context – de juiste leerdoelen, leerinhouden en leeractiviteiten? Wat is er nodig met het oog op een goede doorlopende leerlijn? Wat heeft prioriteit en wat kan eventueel vervallen?

SLO heeft een gespreksleidraad opgesteld die helpt bij het maken van inhoudelijke keuzes in het onderwijsprogramma.

Terug