Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Formatief toetsen en handelen

Nu scholen langer dicht blijven, dringt zich de vraag op hoe om te gaan met het niveau en de voortgang van leerlingen.

Het is van belang onderscheid te maken tussen formatief toetsen en formatief handelen. In de praktijk worden deze begrippen vaak door elkaar gebruikt, maar voor afstandsonderwijs is het onderscheid essentieel. Dat komt omdat niveaubepaling hierbij belangrijk wordt.

Formatief handelen

‘Never grade students while they are still learning’ . Dat stelt de Amerikaanse onderwijsdenker Alfie Kohn. Bij formatief handelen staat niet zozeer het oordeel of het cijfer centraal, maar eerder het gesprek over het proces en de uitkomsten (leren leren).

Dat is per definitie een individueel traject, op basis van de doelen die een leerling zelf, of in samenspraak met een docent, heeft geformuleerd. Deze leerdoelen kunnen breed zijn en leiden wel of niet tot het bijstellen van die doelen. Het is een (permanente) cyclus van feedup, feedback en feedforward. Deze benadering is intensief en vraagt veel expertise van de docent en de leerling.

Veel docenten vinden het een uitdaging formatief handelen toe te passen in de eigen onderwijspraktijk, zeker bij afstandsonderwijs.

Wil je meer weten over formatief handelen, lees dan:

Formatief toetsen

De term formatief toetsen is meer op zijn plaats voor scholen die:

Bij formatief toetsen staat de vergelijkbaarheid van het oordeel centraal, evenals het niveau van het eindproduct. De leraren, leerlingen en ouders willen op een later moment weten wat het effect is geweest van de interventies op afstand.

Criteria voor formatieve toetsen moeten dus gaan over:

De interactie kan vaak in (niveau)groepjes plaatsvinden en een gedeelde drive of elo volstaat. Het is wel van belang dat er zorgvuldig wordt gekeken naar plagiaat en fraude. Dit maakt formatief toetsen soms lastig. Deze aanpak vraagt om originaliteit en creativiteit.

Praktijkvoorbeeld

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs werkten van 15 maart tot 2 juni volledig thuis aan school. Hoe beoordeel je hun werk in deze tijd? En hoe besluit je wie over kan en wie niet? Het Montessori College Arnhem vertelt aan Voortgezet Leren dat het de leerlingen zelf om advies vraagt.

Terug